Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług pośrednictwa sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.forsing.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:
NZT ECOMMERCE GROUP LTD
 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom
Firma wpisana do rejestru w Wielkiej Brytanii – Companies House pod numerem 10894133.

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY – oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art.22.
 4. PRODUKT – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

B. Postanowienia ogólne.

 1. Produkty oferowane za pośrednictwem niniejszej strony są sprzedawane w modelu dropshippingu. ADMINISTRATOR strony jest POŚREDNIKIEM i prowadzi jedynie marketing oferowanych produktów. W przypadku złożenia zamówienia produkty są przesyłane bezpośrednio od PRODUCENTA – dalej zwanego SPRZEDAWCĄ. SPRZEDAWCA wystawia dokument sprzedaży. – na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Reklamacje i realizację prawa do odstąpienia od umowy wykonuje POŚREDNIK – na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 3. SPRZEDAWCA zobowiązał się wobec ADMINISTRATORA do stosowania się do postanowień niniejszego REGULAMINU.
 4. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 5. SPRZEDAWCA przesyła zamówione PRODUKTY z zagranicy to w rozumieniu przepisów celnych bezpośrednim odbiorcą towaru wysyłanego z państwa trzeciego jest KLIENT i na nim ciąży obowiązek zapłaty cła i VAT-u (poza wyjątkami zwolnienia od takich opłat, o których mowa w art. 51 ustawy o podatku od towarów i usług). KLIENT odpowiada też za dopełnienie formalności związanych z odprawą celną towaru.

C. Zamówienie.

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką do Polski. Przy dostawie produktu wprost od SPRZEDAWCY z zagranicy – warunki wysyłki – w szczególności koszty i czas dostawy – są podane w opisie produktu i  w formularzu zamówienia.
 2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje po dokonaniu zapłaty poprzez system płatności on-line DotPAY lub PayU na konto POŚREDNIKA.
 5. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 60dni roboczych.

D. Ceny.

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej PLN (zł) i są cenami netto. KLIENT w momencie odbioru jest zobowiązany do zapłaty wymaganych opłat celnych – cła i podatku VAT (poza wyjątkami zwolnienia od takich opłat, o których mowa w art. 51 ustawy o podatku od towarów i usług).
 2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy – chyba, że w opisie produktu podano inaczej.
 3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

E. Formy płatności:

 1. System płatności on-line PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

F. Wysyłka towaru

 1. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej – koszty podane są w formularzu zamówienia.
 2. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt oraz czas dostarczenia wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.
 3. Zakupione produkty SPRZEDAWCA wysyła przesyłkami pocztowymi lub kurierskimi.
 4. POŚREDNIK oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez SPRZEDAWCĘ w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Paczki wysyłane są z poza Unii Europejskiej przez SPRZEDAWCĘ. KLIENT jest importerem. To na KLIENCIE ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.
 6. Wyłączona jest odpowiedzialność POŚREDNIKA za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy KLIENT podał niewłaściwy adres.

G. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA. Wszelkie obowiązki SPRZEDAWCY opisane w tym rozdziale wykonuje w imieniu SPRZEDAWCY  POŚREDNIK.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU – lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie POŚREDNIKOWI oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy- załącznik nr 2. REGULAMINU). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej POŚREDNIK niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres podany przez POŚREDNIKA. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 4. POŚREDNIK w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. POŚREDNIK może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. POŚREDNIK dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do POŚREDNIKA ponosi KONSUMENT (KLIENT).
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku.
 7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

H. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA. Wszelkie obowiązki SPRZEDAWCY z tytułu realizacji procesu reklamacji opisane w tym rozdziale wykonuje w imieniu SPRZEDAWCY POŚREDNIK.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy – bez wad.
 2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.
 3. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 5. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (Druk Reklamacyjny- załącznik nr 3. REGULAMINU), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji POŚREDNIKA podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 6. Wadliwy PRODUKT – w uzgodnieniu z POŚREDNIKIEM – jeżeli będzie to możliwe i celowe – KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt KLIENTA dostarczyć na podany przez POŚREDNIKA adres.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że POŚREDNIK niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez POŚREDNIKA albo POŚREDNIK nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez POŚREDNIKA usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. POSREDNIK jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. POŚREDNIK może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. POSREDNIK rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 13. Po uwzględnieniu reklamacji POŚREDNIK zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. POŚREDNIK przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy.
 14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – POŚREDNIK odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

I. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

 1. ADMINISTRATOR – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym;
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
 2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
 5. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA – składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
  • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
  • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby ADMINISTRATORA
 6. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ADMINISTRATORA. ADMINISTRATORA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. ADMINISTRATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • ADMINISTRATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy ADMINISTRATOR może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • ADMINISTRATOR i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 7. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 8. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest ADMINISTRATOR SKLEPU.
 2. ADMINISTRATOR przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się do zasad Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 3. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
  • nazwisko i imię;
  • adres do wysyłki produktów;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego.
 5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ADMINISTRATOREM i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.6.
 6. W celu wystawienia dokumentów sprzedaży oraz zrealizowania dostawy zamówionych produktów ADMINISTRATOR przekazuje dane klienta SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA jest upoważniony do przekazania danych adresowych klienta firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
 7. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

K. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SKLEPU i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
 6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 7. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone.
 8. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie przepisów o prawach autorskich. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 9. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 10. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że KONSUMENCI mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,


Załącznik nr 1 do REGULAMINU:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
 12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 
Załącznik nr 2 do REGULAMINU:

 

Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 3 do REGULAMINU:

Wzór zgłoszenia reklamacji